Založení sboru
Sbor byl založen skupinou obětavých občanů z popudu ředitele železáren (dnešní ČKD Blansko) ing. Eduarda Steckla, který byl v té době členem obecního výboru. V okolních obcích již hasičské sbory působily a Klepačov byl při požárech i ostatních živelných pohromách odkázán na jejich pomoc. Za ni byl hasičským sborem v Blansku a Olomučanech odváděn pravidelný roční poplatek a při každém požáru byly zasahujícím sborům vypláceny z obecní pokladny zvláštní odměny.

Činnost před druhou světovou válkou
V červnu roku 1910 vyzval radní pan Anders občany, aby myšlenku vytvoření hasičského sboru podpořili a přihlásili se za jeho členy. Byl vytvořen přípravný výbor a po splnění požadovaných formalit bylo založení sboru v prosinci 1910 povoleno. První valná hromada se sešla v lednu 1911.Ve stejném roce byla nákladem obce zakoupena čtyřkolová stříkačka od firmy Millera vdova a syn v Brně a postaveno hasičské skladiště. V následujících letech si sbor z vlastních prostředků pořizoval další vybavení (například stožár na sušení hadic, dvoukolový naviják, žebře, hadice atd.). V roce 1930 sbor zakoupil dvoukolovou motorovou stříkačku od firmy Stratílek ve Vysokém Mýtě, která sloužila až do šedesátých let. Sbor prováděl pravidelná cvičení lezecká i se stříkačkou. Poměrně rozsáhlá byla účast při požárech. Jen za prvních 25 let se sbor zúčastnil likvidace 30 požárů v obci i v okolí, jednou dokonce až v Rájci. Mimoto prováděli čerpání zatopených sklepů a jinou represivní činnost. V letních měsících zabezpečovali členové sboru noční protipožární hlídky v obci. Před druhou svřtovou válkou se hasiči aktivně zapojili do civilní protiletecké obrany.


Činnost po 2. světové válce
Po částečné stagnaci v období protektorátu se po válce činnost sboru výrazně zlepšila. I v padesátých létech, kdy byla důležitým kriteriem hodnocení organizací Národní fronty politickovýchovná aktivita a brigádnické hodiny, dosahovalo soutěžní družstvo klepačovských požárníků významných úspěchů v požárním sportu. Místní organizace SPO v té době konečně obdržela vozidlo (trofejní vůz značky BMW), ale to bylo v takovém stavu, že po několika letech plných oprav a problémů bylo rozhodnuto je sešrotovat.
    


V roce 1962 organizace obdržela novou stříkačku DS-16. Nová technika přivedla do organizace nové tváře a požární družstvo se pravidelně zúčastňovalo se střídavými úspěchy souteží v požárním sportu. Ve druhé polovině osmdesátých let se podařilo secvičit družstvo mladých požárníků, které se zapojilo do soutěžní hry Plamen.